Skip to content

Filipino - Tagalog

Makinig sa audio: Paano makakatulong ang FOSTungkol sa Serbisyo ng Ombudsman sa Pananalapi

Ang Serbisyo ng Ombudsman sa Pananalapi (FOS) ay nagbibigay ng libre, patas at indipendiyenteng tulong sa pagresolba ng alitan sa mga konsyumer na hindi kayang resolbahin ang mga reklamo sa mga negosyong nagbibigay ng mga serbisyong pananalapi.

Kabilang sa mga negosyong ito ang mga bangko, mga taga-seguro, mga tagaplano sa pananalapi, mga mortgage broker at iba pa. Tinatawag namin ang mga negosyong ito bilang mga tagabigay ng serbisyong pananalapi.

Ano ang magagawa namin

Kung may problema ka sa produkto o serbisyong pananalapi, ang unang pinakamabuting gawin ay makipag-usap sa iyong tagabigay ng mga serbisyong pananalapi upang subukang resolbahin ang problema. Kung hindi mo kayang resolbahin ang problema ng diretsahan sa iyong tagabigay ng mga serbisyong pananalapi, maaari mo kaming kontakin.

Maaari naming resolbahin ang iyong reklamo nang walang gastos at istres na dulot ng pagpunta sa korte. Hindi na kailangang kumuha ng legal o iba pang payo kapag nagsasampa ng reklamo maliban na lang kung gusto mo itong gawin.

Serbisyo ng interpreter

Naghahandog kami ng libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi Ingles ang unang wika, at mas nais magsalita sa kanilang sariling wika. Tumawag lamang sa 131 450.

Maki-ugnay sa amin

Upang makipag-usap sa isa sa aming kawani sa serbisyo sa kostumer, tumawag sa 1800 367 287*

*9nu-5nh oras sa Melbourne. Ang mga tawag sa numerong ito mula sa mga landline sa Australya ay libre. Ang mga tawag mula sa mga mobile na telepono ay maaaring singilin, paki-tsek ang iyong carrier.

Karagdagang impormasyon

Polyeto kung paano resolbahin ang alitan
Gabay sa mga pulong sa pakikipagkasundo (Guide to Conciliation Conferences)
Gabay sa pagharap sa mga pinansiyal na paghihirap (Guide to dealing with Financial Difficulty)
Nagkamaling mga pagbabayad sa internet (Mistaken internet payments fact sheet)
Pag-break ng pautang na may fixed rate (Breaking a fixed rate loan fact sheet)

Feedback tungkol sa aming mga serbisyo

Upang bigyan kami ng feedback (papuri, mungkahi o reklamo) tungkol sa aming serbisyo, mangyaring kumpletuhin ang aming pormularyo sa feedback (feedback form).

Iba pang mga detalye ng kontak

Serbisyo ng Ombudsman sa Pananalapi
GPO Box 3
Melbourne VIC 3001

Email: info@fos.org.au
Fax: (03) 9613 6399
Website: www.fos.org.au